Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

ชื่อหัวข้อแบบรายงาน : การประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 4/2563

ประเภท : ภาพกิจกรรมสำนักบริการวิชาการ

ประกาศ : วัน ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 22:30 น.

ผู้ประกาศ : thanaphat


รายละเอียด : การประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 4/2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management)ครั้งที่ 4/2563

เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ตามหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อการบริการวิชาการที่ดี ณ.ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ

วันอังคารที่25กุมภาพันธ์2563บุคลากรสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปภาพประกอบ :