Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

ชื่อหัวข้อแบบรายงาน : การประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 8/2562

ประเภท : ภาพกิจกรรมสำนักบริการวิชาการ

ประกาศ : วัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562, เวลา 19:10 น.

ผู้ประกาศ : thanaphat


รายละเอียด : การประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 8/2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2562
วัน อังคาร ที่ 20สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ตามหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 2 หัวข้อ ได้แก่
1. การเป็นหน่วยงานบริการวิชาการที่ดี
2. การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการให้กับผู้เข้ารับบริการ

รูปภาพประกอบ :