ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567” ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าว : พงศธร ทิพย์โกมล
CR : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

Last Updated on 27-03-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 13