Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

ฝ่ายฝึกอบรม

หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม

นางสาวสุพัตรา นอใส

E-mail : supattra.no@msu.ac.th
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754441

นักวิชาการฝึกอบรม

นางสาวนันท์นิชา วณิชพงษ์ศิริ

E-mail : nannicha.w@msu.ac.th
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754441

นักวิชาการฝึกอบรม

นางสาวณาตยา ลาดกระโทก

E-mail : nartaya.l@msu.ac.th
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754441

นักวิชาการฝึกอบรม

นางสาวฑิตยา ไชยศรีหา

E-mail : tittaya.c@msu.ac.th
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754441

นักวิชาการฝึกอบรม

นายชนานนท์ คำหวลล้ำจุมจัง

E-mail :chananon.k@msu.ac.th
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1217
โทรสาร. 043-754441

นักวิชาการฝึกอบรม

นายพงศธร ทิพย์โกมล

E-mail : –
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1217
โทรสาร. 043-754441