Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

ฝ่ายสำนักงาน สำนักบริการวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน

นางสาวนัยนา ไพรวิจารย์

E-mail : naiyana.p@msu.ac.th
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1217
โทรสาร. 043-754441

นักวิชาการศึกษา

นางสาววันเพ็ญ วันชูเพลา

E-mail : wanpen.w@msu.ac.th
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1217
โทรสาร. 043-754441

พนักงานธุรการ

นางสาววริศรา นวสาร

E-mail : varissara.n@msu.ac.th
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1217
โทรสาร. 043-754441

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธนกฤต ลาวัลย์

E-mail : tanakrit.l@msu.ac.th
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1217
โทรสาร. 043-754441

พนักงานยานยนต์

นายบุญเรือง ลาจำนงค์

E-mail : boonruang.l@msu.ac.th
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1217
โทรสาร. 043-754441