Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

สัญญา/ข้อตกลง

22.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานโครงการอบรม จัดทำและร่างงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2567 ฯ วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 จังหวัดแพร่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตร แนวทางการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ วันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตร เสริมสร้างความรู้และพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายฯ วันที่ 16-18 มิถุนายน 2566 จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19.ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการโฆษณาปะชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดงานฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงานและการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) ฯ วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18.ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการโฆษณาปะชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดงานฝึกอบรม หลักสูตรเจาะลึกการจัดเก็บภาษีที่ดำินและสิ่งปลูกสร้าง การอุทธรณ์ภาษีฯ วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566 จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17.ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) ระยะที่ 5 (ภาคปฏิบัติจริง) พร้อมข้อสังเกต ข้อระมัดระวังในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางทำพิพากษาคดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 จังหวัดอุดรธานี

16.ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเจาะลึกการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การอุทธรณ์ภาษี การเร่งรัดภาษีวิธีการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง เพื่อให้ห่างไกลจากหน่วยตรวจสอบ การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำข้อมูลภาษีในระบบ Ltax online วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 จังหวัดอุดรธานี

15.ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพตามระยะทางรถยนต์สำนักบริการวิชาการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14.ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง รวมนำ้มันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13.ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างจัดทำใบเสร็จรับเงินกระดาษก๊อบปี้ในตัวของสำนักบริการวิชาการ จำนวน 200 เล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12.ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการผลิตแฟ้มใส่ใบประกาศนียบัตร พิมพ์สีอาบเงาปั๊มไดคัทลิ้นแฟ้ม ขนาด a5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

11.ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 เครื่อง โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

10.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมและดำเนินการจัดงานโครงการอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการบันทึกข้อมูลฯ วันที่ 28-30 เมษายน 2566 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตร ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ วันที่ 27-29 เมษายน 2566 จังหวัด กาญจนบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการบันทึกข้อมูลฯ วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2566 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตร เทคนิคและแนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายและดำเนินกาจัดหาพัสดุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมและดำเนินการจัดงานโครงการอบรม หลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการท้องถิ่นฯ วันที่ 5-7 เมษายน 2566 จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ วันที่ 10- 12 มีนาคม 2566 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตร ตั้งรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอกฯ วันที่ 10- 12 มีนาคม 2566 จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานโครงการอบรม หลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการท้องถิ่นฯ วันที่ 21-23 เมษายน 2566 จังหวัด ขอนแก่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตร ปัญหาและข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ วันที่ 5-7 พฤษภาคม 25566 จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2566 จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 2