Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

ฝ่ายบัญชี การเงินและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายบัญชี การเงินและพัสดุ

นางสาววันทนา ไชยกูล

E-mail : wantana.c@msu.ac.th
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754441

นักวิชาการเงิน

นางสาวอรชุมา กองเงิน

E-mail : Onchuma.k@msu.ac.th
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754441

นักวิชาการพัสดุ

นายสราวุธ ไชยดา
E-mail : sarawut.c@msu.ac.th
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754441

พนักงานประสานงาน

นายธีรพัฒน์ เนาวสาร
E-mail : theerapat.n@msu.ac.th
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754441

พนักงานประสานงาน

นางสาว เนตรัตดา ละอองคำ

E-mail : –
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754441

พนักงานประสานงาน

นาย ณรงค์กร คณะเขต

E-mail : –
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754441