การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม (No Gift Policy) ตระหนักถึงการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยในทุกระดับ และสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนประเทศ สร้างความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของสำนักบริการวิชาการจึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ ทั้งนี้สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป
จากนั้นได้ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อสาธารณชนว่า คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของสำนักบริการวิชาการ จะปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดกําลัง ความสามารถ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้
1.ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด
2.ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตต่อหน้าที่ ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากตําแหน่งหน้าที่อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
4.ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอรัปชั่น มีความละอายและเกรงกลัวที่จะทําการทุจริตคอรัปชั่น นําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดการทุจริตทั้งเชิงนโยบาย และทุจริตต่อหน้าที่อย่างสิ้นเชิง
5.ส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตจากองค์กรภายนอก เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
6.กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจาก การทุจริต สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ต้องการให้การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม ก่อให้เกิดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ สำนักบริการวิชาการ จึงประกาศกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1.การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส (Transparency)
2.การปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ (Accountability)
3.การปฏิบัติราชการต้องปราศจากการทุจริต (Corruption-Free)
4.การปฏิบัติราชการด้วยวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
5.การปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม (Work Integrity)
6.การสื่อสารภายในหน่วยงาน (Organization Communication)

ภาพกิจกรรม

ภาพ : นายพงศธร ทิพย์โกมล
ข่าว : นายพงศธร ทิพย์โกมล

Last Updated on 01-04-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 13