Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ

แหล่งรวมโครงการอบรมคุณภาพ พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร

ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงอาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

ผ่านโครงการอบรบหลักสูตรต่าง ๆ  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญดูแลให้ความรู้อย่างใกล้ชิด

คลิกเพื่อดูโครงการอบรม

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

E-mail : theerayuth.c@msu.ac.th

โทรศัพท์ 043754442 , เบอร์ภายใน 1218

Facebook Page

สำหรับติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอบรมต่าง ๆ

ชื่อเพจ : สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิกเพื่อเข้าชมเพจ

Line Official Account

สำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครอบรม

Line ID : @UMSU

คลิกเพื่อสอบถามข้อมูล

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาทบทวน การจัดทำแผนกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2566
ณ โรงแรมเวลาดี จังหวัดนครพนม
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารงานเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารในยุค Digital” ระหว่างวันที่ 19 - 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม B410 สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ภายใต้โครงการเจรจาความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อบริการวิชาการให้กับชุมชนและอุตสาหกรรมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัด กิจกรรม 5 ส. วันที่ 21 มีนาคม 2566

ก่อนทำความสะอาด

หลังทำความสะอาด

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดอบรมโครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในงานพิธีกร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2566 ถึง วันที่14 พฤษภาคม 2566

 

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร “การทบทวนแผนพัฒนากาศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณและรองรับการปรับอัตราเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวและเงินพัฒนา การจัดการศึกษา การติดตามประเมินผลแผน การเขียนโครงการ การประเมินโครงการ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดอง๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม และการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562” วันที่ 7- 9 เมษายน 2566 จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแนวทางการดำเนินการตามหนังสือสั่งการ ในการปฏิบัติหรือบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และการบริหารจัดการของอนุกรรมการ LTC/บริบาล และการจัดทำแผนการเงิน การจัดทำแผนสุขภาพ กปท. 1-10” ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2566 จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลาการจ้าง 26 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 28 เมษายน 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง