📣🎉ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักบริการวิชาการ
⏩ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
✅โดยผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ต้องมารายงานตัวปฏิบัติงานพร้อมเอกสารในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

📥 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

📣ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักบริการวิชาการ
⏩ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องรายงานตัวก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
⏰เวลา : 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

📥 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศสำนักบริการวิชาการ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ. 2567pdf3
ประกาศสำนักบริการวิชาการ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามpdf3
ประกาศสำนักบริการวิชาการ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตpdf3
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษาpdf3
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2566pdf3
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการจัดข้อร้องเรียนและกล่าวโทษpdf3
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามpdf3
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567pdf3
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำแนะนำการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด เช่น

1.ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน

2.ชื่อหรือตำแหน่งข้องผู้ถูกร้องเรียน

3.ข้อกล่าวหาการกระทำความผิด

4.บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวันเวลาที่กระทำความผิด มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ เป็นผู้ใด อย่างไร ในเรื่องนี้ได้กล่าวหาร้องเรียนไปหน่วยงานใดหรือไม่ และเป็นผลประการใด

5.ควรป้อนข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล(e-mail) ของผู้ร้องเรียนที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ

6.มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

9.กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8.โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานบุญประเพณีฮีตเดือน 8

7.โครงการประชุมสัมมนาทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.โครงการเจรจาความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อบริการวิชาการให้กับชุมชนและอุตสาหกรรม

5.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารงานเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารในยุค Digital”

4.วันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.กิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในงานพิธีกร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Last Updated on 21-05-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 3,200