สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การให้บริการวิชาการ และทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์เวย์ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และนำมาจัดทำแผนการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและนำข้อเสนอแนะจากการเสวนามาเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป

Last Updated on 11-03-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 18