Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

ประวัติความเป็นมา

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารบริการกลางกลาง ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4442 , 0-4375-4410
โทรสาร : 0-4375-4411 , 0-4375-4441 , 043-754410
โฮมเพจ : uniquest.msu.ac.th
อีเมล์ : uniquest.msu@msu.ac.th

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544  โดยใช้ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ”  และจัดตั้งอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546  โดยใช้ชื่อว่า “สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ”  มีบุคลากรในสำนักเริ่มแรกจำนวน 4 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร  ชัยโรจน์กาญจนา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (25 ตุลาคม 2544 – ธันวาคม 2551)  นายวิวัฒน์  ศศิวรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยสำนักบริการวิชาการ (1ธันวาคม 2551 – 30 กันยายน 2553) ดร.ยุทธพล ทวะชาลี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (1 ตุลาคม 2553 – 31 มกราคม 2561) ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ  ชาติชนะยืนยง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (1 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน) และมีบุคลากรทั้งสิ้น 14 คน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการบริหารงานโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อเป็นผู้บังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นที่ ปรึกษาด้านการฝึกอบรมพัฒนา บุคลากร เพื่อตอบสนองการพัฒนาบุคลากรขององค์กรท่านมีทั้งรูปแบการฝึกอบรมระยะสั้น (1-3 วัน) และอบรมระยะยาว  ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะประกอบไปด้วยหลักสูตรหลายๆหลักสูตร โดยกระบวนการบริหารการฝึก อบรมของเราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่การค้นหาความต้องการและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของท่านในการ จัดฝึกอบรม  พร้อมทั้งการศึกษาข้อมูลขององค์กรองค์กรท่านที่ได้รับเพื่อจะได้นำมาออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสม กับองค์กรของท่านเป็นอย่างยิ่งประกอบกับการให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นในรูปแบบฝึกอบรมที่ควรจะเป็น  โดยท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงเพิ่มเติมได้  ทั้งนี้ เพื่อเราจะได้พัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเต็มที่สำนักบริการวิชาการ  ยินดีอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ท่าน  ในการบริการฝึกอบรมด้วยประสบการณ์ตรงในด้านนี้  ตั้งแต่ความต้องการที่แท้จริง การออกแบบหลักสูตร หรือโปรแกรมการฝึกอบรม การดำเนินงานฝึกอบรม  สามารถตอบคำถามข้อสงสัยที่ท่านมีได้ตลอดทุกเวลาด้วยความเต็มใจ  ความยืดหยุ่นในการปรับหลักสูตรหรือโปรแกรมให้เข้ากับองค์กร ด้วยวิทยากรที่ปรึกษา และวิทยากรเครือข่ายของสำนักบริการวิชาการ  ที่เปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เรามีอยู่แต่ละด้านอย่างครบถ้วน   ทั้งยังมีความสามารถในการถ่ายทอดแบบมืออาชีพเพี่อจะดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาที่มีคุณภาพแก่องค์กรของท่านเป็นอย่างยิ่ง
ในการฝึกอบรม สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เน้นเป็นอย่างยิ่งในการเป็น Training Service แบบครบวงจรด้วยการบริการ และการอำนวยความสะดวกแบบมืออาชีพ ตั้งแต่การดูแลสถานที่และห้องฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นที่องค์กรท่าน หรือทุกสถานที่ที่ท่านสามมารถเลือกได้ ตลอดจนอุปกรณ์การฝึกอบรมสัมมนาที่มีให้อย่างครบถ้วน ด้วยการดูแลของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกอบรมที่คอยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในวันฝึกอบรมให้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปด้วยดี  การบริการในทุกขั้นตอนของการติดต่อประสานงาน และดำเนินงาน เรามีเป้าหมายที่ทำให้ลูกค้าประทับใจในการบริการ และได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยทีมงานที่เต็มเปี่ยมด้วยหัวใจในการให้บริการ ซึ่งพร้อมที่จะทำงานไปกับท่านอย่างใกล้ชิดหลังจากการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการประเมินผลการฝึกอบรม ตั้งแต่การประเมินความพึงพอใจทุกด้านจนถึงการประเมินที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อบุคคลและองค์กร

 

ปณิธาน

สำนักบริการวิชาการ มุ่งการเผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน เชื่อมประสานองค์ความรู้สากลกับองค์ความรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ ทางด้านบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการให้บริการทางวิชาการในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ให้คำปรึกษาทางวิชาการ เทคนิค และวิชาชีพ
  2. จัดการฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย หรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีโครงการ หรือหลักสูตร และช่วงเวลาที่แน่นอน
  3. เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการรักษาผลประโยชน์อันเกี่ยวสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สิน ทางปัญญา
  4. การค้นคว้า สำรวจ ออกแบบ วางผัง วางแผน วิเคราะห์ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ ทดสอบ ตรวจสอบ เขียน และแปล
  5. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ หรือผลิตผล ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย