Loading

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม CSR โครงการอบรมหัวข้อ : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมข้อสังเกต ข้อระมัดระวังในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาคดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และกรณีศึกษา ขึ้น สำหรับผู้บริหารและบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม EN217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุเป็นประธานในพิธีและรับฟังคำกล่าวรายงานโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ วิทยากรโดยอาจารย์เนรัชราพิน สิทธิกัณย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยคดีจัดซื้อ จัดจ้างคณะทำงานบริหารคดี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 84 ท่าน

ภาพ : นายพงศธร ทิพย์โกมล

ข่าว : นายชนานนท์ คำหวลล้ำจุมจัง

Last Updated on 07-03-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 7