Loading

เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งคณะบุคลากรจำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ภายใต้โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม BU204 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหาร การวางแผนงาน อีกทั้งเป็นการพัฒนาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายในสายงานเดียวกัน
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทำให้โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้แนวคิดประสบการณ์ด้านการบริหารงานในรูปแบบใหม่ ๆ สามารถนำไปพัฒนาการบริหารงานบริการวิชาการต่อไป

Last Updated on 05-01-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 11