สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ Excel สำหรับวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลภายในองค์กร(Excel for Data Analytics) และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDOC)ระบบใหม่” ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติและได้รับความรู้ วิธีการ การวิเคราะห์ นำความรู้และเทคนิค กระบวนการใช้งาน Excell ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานเอกสารยุคใหม่ รวมถึงความรู้ความเข้าใจ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ EDOC) ระบบใหม่ และมีความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกันได้มากขึ้น
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในสายตาของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ภาพกิจกรรม

Last Updated on 11-03-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 38