Loading

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ภายใต้โครงการเจรจาความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อบริการวิชาการให้กับชุมชนและอุตสาหกรรมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

Last Updated on 05-01-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 1