โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยมีวัตถุประสงค์
   1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผน กลยุทธ์สํานักบริการวิชาการ
   2. เพื่อลดภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ
   3. เพื่อให้บุคลากรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
   4. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีแก่หมู่คณะ
   5. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน

ระยะเวลาเวลากิจกรรม : 5 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2567

ภาพกิจกรรม

Last Updated on 26-03-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 108