อำนาจหน้าที่ของสำนักบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2537 และได้มีการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการเป็นส่วนราชการขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
จึงมีระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2546

ปรัชญา
นำความรู้สู่สังคม เสริมสร้างและพัฒนาการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำ 1 ใน 10 ของประเทศ ด้านการบริการวิชาการที่ทันสมัย สามารถตอบสนอง ความต้องการของหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอก
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล

พันธกิจ
1. มุ่งสร้างบริการวิชาการ และพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องและทันสมัยตรงต่อความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย โดยบุคลากรและวิทยากรที่มีคุณภาพ
2. เป็นศูนย์บริการวิชาการที่ดี มุ่งสร้างทักษะองค์ความรู้ให้ผู้รับบริการนำไปพัฒนาองค์กรและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
3. ให้บริการที่ประทับใจด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย มีมาตรฐาน โดยยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการให้บริการทางวิชาการในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ให้คำปรึกษาทางวิชาการ เทคนิค และวิชาชีพ
2. จัดการฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย หรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีโครงการ หรือหลักสูตร และช่วงเวลาที่แน่นอน
3. เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการรักษาผลประโยชน์อันเกี่ยวสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สิน ทางปัญญา
4. การค้นคว้า สำรวจ ออกแบบ วางผัง วางแผน วิเคราะห์ วิจัย สิ่งประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ ทดสอบ ตรวจสอบ เขียน และแปล
5. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ หรือผลิตผล ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

Last Updated on 26-04-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 14