Loading

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชุมสัมมนาทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์สำนักบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 ให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : พงศธร ทิพย์โกมล

Last Updated on 08-05-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 27