Loading

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 สำนักบริการวิชาการจัดกิจกกรม 5 ส. ทำความสะอาดสำนักงาน

โดยมีวัตถุประสงต์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสํานักบริการวิชาการ มีความเข้าใจ และนําหลักการทํา กิจกรรม 5 ส ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจํา
2. เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทํางานให้ดีขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทํางาน พัฒนาคุณภาพการทํางาน ให้แก่บุคลากร
4. เพื่อให้สถานที่ทํางานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสํานักงาน เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก
5. เพื่อยกระดับคุณภาพงานให้มีมาตรฐานการทํางานและการให้บริการเป็นแบบอย่างเดียวกันมุ่งสู่

ภาพกิจกรรม

ก่อนทำกิจกรรม 5 ส.

หลังทำกิจกรรม 5 ส.

ภาพ/ข่าว : พงศธร ทิพย์โกมล

Last Updated on 13-05-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 8