ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

136.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรเทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคาหลางพัสดุฯ วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

135.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานโครงการอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.ฯ วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

134.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณาและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรผู้บริหารการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ฯ วันที่ 22-26 กุมพันธ์ 2567 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

133.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติการยืมเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมอย่างไรให้ถูกต้องฯ วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

132.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานโครงการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

131.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หลักการประชุมท้องถิ่นฯ วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

130.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติการยืมเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมอย่างไรให้ถูกต้องฯ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

129.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.ฯ วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

128.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดนครพนม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

127.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรโครงการเสริมสร้างความรู้สู่การปฏิบัติ แนวปฏิบัติราชการที่ดีฯ วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

126.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(NEW e- LASS)ฯ วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

125.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานโครงการอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(NEW e- LASS)ฯ วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

124.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

123.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองฯ วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

122.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดนครพนม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

121.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หลักการประชุมท้องถิ่น ฯ วันที่ 17-19 มกราคม 2567 จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานงานโครงการอบรม หลักสูตรประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นการบริหารงานฯ วันที่ 26-28 มกราคม 2567 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

119.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นการบริหารงานฯ วันที่ 26-28 มกราคม 2567 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

118.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นการบริหารงานฯ วันที่ 26-28 มกราคม 2567 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

117.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุงานซื้อฯ วันที่ 19-21 มกราคม 2567 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

116.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ วันที่ 19-21 มกราคม 2567 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

115.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อบังคับฯ วันที่ 21-23 มกราคม 2567 จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

114.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักคุณธรรมฯ วันที่ 18-20 มกราคม 2567 จังหวัดน่านฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

113.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรทบทวนการปฏิบัติตนในตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นฯ วันที่ 5-7 มกราคม 2567 จังหวัดอบุลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

112.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรทบทวนการปฏิบัติตนในตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นฯ วันที่ 5-7 มกราคม 2567 จังหวัดอบุลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

111.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรเสริมความรู้การหน่วยรับงบประมาณตรง ฯ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

110.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศฯ วันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

109.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมฝึกปฏิบัติฯ วันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการสำรวจการคำนวณราคากลางและการเขียนแบบฯ วันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

107.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรเทคนิคบริหารงานงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ขอกันข้ามปีฯ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

106.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ วันที่ 21-23 ธันวาคม 2566 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

105.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการสำรวจการคำนวณราคากลางและการเขียนแบบฯ วันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

104.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ วันที่ 15-17 ธันวาคม   2566 จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

103.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ วันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

102.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศฯ วันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบัญชีของโรงพยาบาลฯ วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการบริหารทรัพยากรทางการพยาบาลในระบบประกันสุขภาพฯ วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการบริหารทรัพยากรทางการพยาบาลในระบบประกันสุขภาพฯ วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสะสม ฯ วันที่ 3-5 ธันวาคม 2566 จังหวัดอุบลราชานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

97.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมและจัดหาพัสดุโครงการเชิงปฏิบัติการโครงการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ วันที่ 1-3 ธันวาคม  2566 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานโครงการอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิผลสัมฤทธิ์ฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

93.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมโครงการอบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศฯ วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดกรุงเทพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเตรียมการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิผลสัมฤทธิ์ฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

91.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศฯ วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศฯ วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 2 3 4 5 6

Last Updated on 04-04-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 15