ประกาศเปิดเผยราคากลาง

85.ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ในการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2567” ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2567 จังหวัดกาญจนบุรี ระยะเวลาดำเนินงาน 15 วัน วันที่ 19 เมษายน 2567 – 3 พฤษภาคม 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84.ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในหน่วยงานสำนักบริการวิชาการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

83.ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้บริหารการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาล Hospital Chief Claims Officer (CCO.)” ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2567 จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินงาน 15 วัน วันที่ 18 – 28 มีนาคม 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82.ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการ งานตัดเย็บเสื้อพื้นเมืองสัญลักษณ์วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ครบรอบ 55 ปี มมส สร้างสังคมยั่งยืน” จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81.ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ประเภทโดยสาร(รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง รวมน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80.ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 (ฉบับใหม่) การเบิกค่าใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข การเบิกค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 (ฉบับใหม่)” ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2567 จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาดำเนินงาน 15 วัน วันที่ 16 – 30 มกราคม 2567

79.ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบัญชีของโรงพยาบาล (Hospital Accounting Quality) ระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2566 จังหวัดปทุมธานี ระยะเวลาการจ้างจำนวน 15 วัน วันที่ 7-21 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78.ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดโดยใช้ไฟล์ Excel อัตโนมัติ ของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2566” วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2566 จังหวัดลำปาง ระยะเวลาดำเนินงาน 15 วัน วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

77.ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการดำเนินการจัดเตรียมงานจัดหาพัสดุโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสะสม และการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินรวม การทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-LAAS ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาดำเนินงาน 15 วัน วันที่ 10 – 24 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

76.ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำสมุดบันทึกขนาด A5 ปกเคลือบเงาพิมพ์สี เพื่อใช้ในงานโครงการฝึกอบรมของสำนักบริการวิชาการ จำนวน 20,000 เล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75.ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รายการหมึกเครื่องพิมพ์ PRINTER จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74.ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเตรียมงานจัดหาพัสดุโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดโดยใช้ไฟล์ Excel อัตโนมัติ ของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2566” วันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2566 จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะเวลาดำเนินงานจำนวน 15 วัน วันที่ 12 – 26 ตุลาคม 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

73.ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค (Note Book) สำหรับทำงานกราฟฟิก-ตัดต่องาน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72.ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานโครงการอบรม หลักสูตรการบันทึกสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคาสะสม การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีโดยใช้ไฟล์ Excel อัตโนมัติของหน่วยงานภายใต้สังกัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2566 วันที่ 15-17 กันยายน 2566 จังหวัดสงขลา ระยะเวลาดำเนินการจำนวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 20 กันยายน 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

71.ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note Book) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 2 3 4

Last Updated on 03-05-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 10