สัญญา/ข้อตกลง

135.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรเทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคาหลางพัสดุฯ วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

134.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานโครงการอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.ฯ วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

133.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการโฆษณาและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรผู้บริหารการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ฯ วันที่ 22-26 กุมพันธ์ 2567 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

132.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติการยืมเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมอย่างไรให้ถูกต้องฯ วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

131.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานโครงการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

130.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หลักการประชุมท้องถิ่นฯ วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

129.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติการยืมเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมอย่างไรให้ถูกต้องฯ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

128.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.ฯ วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

127.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดนครพนม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

126.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรโครงการเสริมสร้างความรู้สู่การปฏิบัติ แนวปฏิบัติราชการที่ดีฯ วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

125.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(NEW e- LASS)ฯ วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

124.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานโครงการอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(NEW e- LASS)ฯ วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

123.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

122.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองฯ วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

121.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดนครพนม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หลักการประชุมท้องถิ่น ฯ วันที่ 17-19 มกราคม 2567 จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

119.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานงานโครงการอบรม หลักสูตรประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นการบริหารงานฯ วันที่ 26-28 มกราคม 2567 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

118.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นการบริหารงานฯ วันที่ 26-28 มกราคม 2567 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

117.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรทบทวนการปฏิบัติตนในตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหาร รองผู้บริหารฯ วันที่ 26-28 มกราคม 2567 จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

116.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุงานซื้อฯ วันที่ 19-21 มกราคม 2567 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

115.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ วันที่ 19-21 มกราคม 2567 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

114.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อบังคับฯ วันที่ 21-23 มกราคม 2567 จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

113.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักคุณธรรมฯ วันที่ 18-20 มกราคม 2567 จังหวัดน่านฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

112.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรทบทวนการปฏิบัติตนในตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นฯ
วันที่ 5-7 มกราคม 2567 จังหวัดอบุลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

111.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรทบทวนการปฏิบัติตนในตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นฯ
วันที่ 5-7 มกราคม 2567 จังหวัดอบุลราชธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

110.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรเสริมความรู้การหน่วยรับงบประมาณตรง ฯ
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

109.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศฯ
วันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมฝึกปฏิบัติฯ
วันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

107ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการสำรวจการคำนวณราคากลางและการเขียนแบบฯ
วันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

106.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรเทคนิคบริหารงานงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ขอกันข้ามปีฯ
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

105.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2566 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

104.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการสำรวจการคำนวณราคากลางและการเขียนแบบฯ
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

103.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

102.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100.ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศฯ
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90.ข้อมูลสาระสัญญาจ้างเหมาบริการจัดเตรียมและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบัญชีของโรงพยาบาลฯ
วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

89.ข้อมูลสาระสัญญาจ้างเหมาบริการจัดเตรียมและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการบริหารทรัพยากรทางการพยาบาลในระบบประกันสุขภาพฯ
วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

88.ข้อมูลสาระสัญญาจ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการบริหารทรัพยากรทางการพยาบาลในระบบประกันสุขภาพฯ
วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87.ข้อมูลสาระสัญญาจ้างเหมาบริการจัดเตรียมและดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสะสม ฯ
วันที่ 3-5 ธันวาคม 2566 จังหวัดอุบลราชานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

86.ข้อมูลสาระสัญญาจ้างเหมาบริการจัดเตรียมและจัดหาพัสดุโครงการเชิงปฏิบัติการโครงการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ
วันที่ 1-3 ธันวาคม 2566 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานโครงการอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

83.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิผลสัมฤทธิ์ฯ
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมโครงการอบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศฯ
วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดกรุงเทพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเตรียมการจัดโครงการอบรม หลักสูตรการบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิผลสัมฤทธิ์ฯ
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศฯ
วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79.ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการโฆษณาและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศฯ
วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 2 3 4

Last Updated on 04-04-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 14